1. Chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng ISO 22000:2018

z2477793903344_c986b6a126ce832b2f8caec8f5c63bba z2477793888073_a86435b9a26af369f1e8b2b5c3e355ad z2477793890948_09b4e2397347fcf1a10b23638b5f75b0 z2477793903354_6b6fe4560951e55706e63c905daa4e69

2. Chứng nhận vệ sinh ATTP cấp:

z2501858395453_d3ec1a891f399a8a40ae9c4580632aed