Chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm Cánh gà, đùi gà

1.Chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm: Cánh giữa gà tẩm gia vị

Cánh giữa gà tẩm gia vị

2.Chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm: Đùi cánh gà tẩm gia vị

Đùi cánh gà tẩm gia vị

3.Chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm: Đùi gà tẩm gia vị cay

Đùi gà tẩm gia vị cay

4.Chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm: Đùi gà tẩm gia vị 

Đùi gà tẩm gia vị

Chia sẻ :